Stránky RNDr. Josefa Wolfa, CSc.


Původní recenze knihy
DIANETIKA: MODERNÍ VĚDA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ

Právě vychází český překlad původního amerického bestselleru. Jde o knihu Lafayetta Rona Hubbarda DIANETIKA - MODERNÍ VĚDA O  DUŠEVNÍM ZDRAVÍ.  Má celkem 540 stran, včetně sedmdesáti stran  příloh /adresáře, glosáře, rejstříku aj./. Český překlad je již  21. cizojazyčnou verzí tohoto díla, které vyšlo již v nákladu  přes 17 milionů výtisků.

Český překlad prošel důkladnou revizí původních vydavatelů v  New Era Publications International a představuje nyní  nejúplnější a zároveň nejnovější verzi tohoto díla. Návrh na  první české vydání DIANETIKY jsem podal začátkem roku 1992 v  nakladatelství Svoboda, ale když se nakladatelství dostalo do  existenčních potíží a ukončilo svoji vydavatelskou činnost, bylo  nutné hledat nového nakladatele. Stal se jím pan Radomír  Suchánek a jeho brněnský Návrat, který knihu vydal v dokonalém  technickém provedení koncem roku 1997.

Od prvního amerického vydání v roce 1950 uplynulo téměř 48 let,  ale dnešní podoba knihy odpovídá původním autorovým požadavkům.  Nový český překlad byl pořízen podle amerického vydání v Los  Angeles v roce 1992. Proč vychází právě nyní, má svoji dlouhou  historii. V dobách totalitního komunistického státu nebylo  vydání možné, ale přesto v samizdatu zkrácený překlad vyšel, a to na počátku 80. let. Oficiální český překlad byl pak vyhotoven v  roce 1994, tj. dva roky před ruským vydáním knihy. Podotýkám  ještě, že do mnoha významných jazyků nebyla DIANETIKA zatím  přeložená vůbec. Přesto se prodává celkem v 95 zemích světa.

Autor knihy, Lafayette Ron Hubbard /1911-1986/, je Američan a  pochází z Nebrasky. Již jako student procestoval některé části  Asie, Indie a Polynésie. Ve Spojených státech amerických  studoval jadernou fyziku a matematiku na univerzitě George  Washingtona a ve svých 30. letech začal psát velmi úspěšné  sci-fi romány. Za druhé světové války sloužil u námořnictva jako  velitel protiponorkové lodi. Na samém konci války byl těžce  raněn, oslepl a skoro dva roky se téměř bezvýsledně léčil.  Teprve když zahájil vlastní samoléčbu na principu dianetické  metody, kterou vyvinul, vrátil se mu zrak i chuť do života. V  roce 1948 o tom podal první zevrubnější zprávu a v roce 1951  začal budovat se skupinou svých spolupracovníků Dianetickou  nadaci. Pak vybudoval další Dianetickou nadaci v Anglii, ale po  roce 1960 se opět vrátil do USA na svůj ranč v San Louis Obispo  u Los Angeles, kde působil až do ledna 1986, kdy zemřel ve věku  75 let.
 Hubbard napsal a vydal celkem asi 800 knih, studií, článků a  zpráv včetně povídek, novel a sci-fi románů. Z původní  dianetické tématiky jsou základními díly autora tři práce s  názvem DIANETICS: první má titul The Evolution of a Science  /dějiny oboru a základy její technologie/, druhá se jmenuje The  Original Thesis /původní teze neboli jak žít lépe, bezpečněji,  zdravěji při využití svých tělesných a duševních schopností/ a  třetí knihou je toto dílo Dianetics - The Modern Science of  Mental Health /Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví/, která  je zároveň souhrnem předchozích dílů a dovršením poznatků z této  nauky.

Dianetika jako nauka o lidské duši je v podstatě technologickou  metodou, jak se  oprostit od své reaktivní mysli a destruktivního chování a jak  získat plnou kontrolu nad svým vlastním životem, jak úspěšně  přežívat jako jedinec i v rámci skupiny a celé společnosti.  Absolutním cílem Dianetiky potom je nekonečné prožívání neboli  nesmrtelnost. Jedinec o ně usiluje pro sebe jako organismus,  jako duchovní bytost, jako jméno nebo prostřednictvím svých dětí  nebo skupiny, ke které náleží, či lidstva jako celku. A odměnou  činnosti, zaměřené na úspěšné přežití, je radost, štěstí a láska.  Naproti tomu trestem za destruktivní činnost je smrt nebo úplné  nepřežití, což je bolest a neštěstí.

Dovolte mi nyní, abych citoval z úvodu knihy samé, abych  přiblížil tématiku Dianetiky českému čtenáři.
"Dianetika je dobrodružství. Je to výzkumná cesta do terra  incognita - neznámé země, do lidské mysli, oné nesmírné a dosud  nepoznané říše, rozprostírající se asi centimetr za naším  čelem...

Objev a odhalení, které umožnily formulování myšlenek Dianetiky, vyžadovaly řadu let přesného výzkumu a pečlivého testování. Bylo  to bádání, bylo to upevňování poznatků. Cesta je teď vyznačena,  trasy jsou dostatečně zmapovány. Můžete se tedy bezpečně vydat  na cestu do své mysli a plně obnovit váš přirozený potenciál,  který, jak dnes víme, není nízký, ale velmi, velmi vysoký...

Je toho hodně, co člověk neví sám o sobě, svých rodičích a  svých motivech jednání. Některé z věcí, které objevíte, vás  možná ohromí, proto nejdůležitějšími daty vašeho života nemusí  být paměť, ale nejasně vyjádřené, a přesto destruktivní engramy,  skryté v hlubinách vaší mysli. Najdete prostě mnoho důvodů, proč  se můžete a nemůžete uzdravit, a po odhalení diktujících frází v  engramech podrobně poznáte, jak jsou tyto důvody směšné. Zejména  pro vás.

Dianetika je rozsáhlým oborem, ale je tomu tak pouze proto, že  člověk sám představuje rozsáhlý obor zkoumání. Vědě o jeho  myšlení nezbývá nic jiného, než obsáhnout všechny jeho  činnosti...

Stavbu této knihy je možno přirovnat ke kuželu, který začíná v  jednoduchostech a sestupuje do širšího použití. Kniha pak  víceméně sleduje vývojová stadia Dianetiky. Nejdříve zde byl  dynamický princip existence, pak jeho smysl, poté zdroj aberace  a nakonec aplikace toho všeho v terapii a jejích technikách. Nic  z toho neshledáte příliš obtížným. Byl to tvůrce, kdo měl tyto  obtíže. Měli byste vidět ty první vzorce a postuláty Dianetiky.  S postupem výzkumu a dalším vývojem celé oblasti se Dianetika  začíná zjednodušovat. To je dobrý důkaz skutečnosti, že je  člověk na přímé cestě vědy. Jenom špatně známé věci vedou ke  stále větším komplikacím, čím déle se s nimi pracuje..."
"Věda o lidské mysli byla cílem, o jehož dosažení usilovaly  celé tisíce generací. Armády, dynastie a celé civilizace byly  zničeny jenom proto, že taková věda neexistovala. Řím se ze  stejného důvodu rozpadl v prach. Číně schází, a proto se koupe v  krvi. A atomová bomba v arzenálech čeká také jen díky neznalosti  takové vědy.

Nic jiného na světě nehledali lidé tvrdošíjněji a vášnivěji...

Co všechno musí věda o mysli obsahovat? 1. Odpověď na otázku po  cíli myšlení.  2. Stanovení jediné příčiny duševních poruch, psychóz, neuróz,  nutkání, potlačování a sociálních poruch. 3. Neměnný vědecký  důkaz, pokud jde o základní povahu a funkční předpoklad lidské  mysli. atd."

Z toho, co bylo právě uvedeno, vyplývá, že Dianetika je ryze  praktickou vědou, naukou, která obsahuje metodu, jak člověk může  znovu obnovit svůj původní duševní potenciál a jak může  dosáhnout harmonického vyrovnání se sebou samým, se svou duší a  se svým tělem.

Člověk je v rámci dianetického a scientologického studia  diferencován do čtyř oblastí: první a nejdůležitější je thetan, což  je nesmrtelný duch, který úplně ovládá celou osobu a dokáže  vyvinout velikou sílu a energii. Druhou je tělo, do něhož thetan  vstupuje už při početí. Třetí je analytická vědomá mysl, která  způsobuje, že se člověk chová a jedná za normálních okolností  normálně a vědomě. Čtvrtou součástí je podvědomá, reaktivní  mysl. Ta se projeví, když přestane fungovat analytické myšlení  /např. při úrazu, šoku nebo bolesti ap./. Tehdy zaznamenává  reaktivní mysl nepříjemné zážitky - paměťové stopy zvané  engramy. Ty se později v životě mohou projevit jako úchylky nebo  neurózy či jiné psychické poruchy. Thetan si takové paměťové  stopy přenáší do těla a udržuje si je i po milion let.

Thetan, to jste vy, osoba sama, vaše osobnost a především váš  duch jakožto nesmrtelná duchovní bytost, která řídí vaši mysl a  obývá vaše tělo. V Dianetice se proto neříká "mám duši", ale  přímo "jsem duše - neboli jsem thetan" /podle řeckého písmene  theta, duch, myšlenka/.

Člověk je tedy chápán především jako duchovní bytost, která  pomocí mysli kontroluje a řídí svoje tělo. Člověk k tomu používá  tzv. auditing čili naslouchání, souznění, tj. slovní komunikaci  s druhým člověkem nebo se sebou samým. Prostě auditing je  všeobecnou péčí o duši. Neslouží přímo k léčení duševních  poruch, ale může k jejich vyléčení nebo zmírnění přispět.  Auditing umožňuje člověku navrátit schopnost být příčinou a  přivádí ho k duchovní svobodě. Tím zároveň umožňuje, aby člověk  sám byl svobodnější a vědomější a tím i harmoničtější. Jde  zejména o hrmonii těla a ducha a při tom se může zlepšit i  zdravotní stav jedince. Zároveň si každý uvědomuje sebe sama a  může dosáhnout svého sebeurčení a duchovního osvobození.

V rámci Dianetiky byla vypracována teorie o čtyřech dynamikách,  čtyřech symbiontech člověka a šíření jeho kultury jako  dynamického procesu. Jsou jimi jedinec, sex, skupina a lidstvo  jako celek. Jsou to čtyři cesty člověka k přežití. Úvaha, že  všechny cíle člověka leží v tomto spektru čtyř symbiont,  v podstatě umožňuje vysvětlit veškeré lidské jednání.

Konečným cílem je naplnit svět absolutní duševní svobodou. Ta  pak umožní člověku rozvinout inteligenci a další schopnosti těla  a ducha.  Historii Dianetiky můžeme přirovnat k historii objevné cesty a  zmapování dosud málo známých oblastí lidského myšlení a jednání.  Po objevení těchto nových možností studia lidské mysli  následovala desetiletí prověřování a testování dianetických  metod, jejichž použití se rozšířilo do dalších oblastí.  Mimořádně úspěšné se stalo zejména použití dianetické  technologie při léčení narkomanie, alkoholismu a dalších  specifických projevů a nejpodivuhodnějších aktivit jednotlivců i  skupin lidí.

Je zřejmé, že Dianetika se v praxi nejen osvědčuje, ale má před  sebou ještě významnou budoucnost. Jako poměrně velmi mladá  disciplína může být využita zejména terapeuticky a jako  technologická metoda i při odstraňování negativních návyků a  možná i příčin řady vážných onemocnění psychického původu.

Jako problematické se zatím jeví její použití v soudní a právní  oblasti. Soudní dianetika a právní dianetika jsou teprve v  samých počátcích, ale zdá se, že dianetika může vytvořit  překlenovací most a přispět k vyjasnění pojmů dobra a zla, toho,  co je správné a nesprávné, co je rozumné a nerozumné. Je-li to  vůbec možné, ovšem. Ještě těžším úkolem, který si nyní Dianetika  klade, jsou otázky války a míru. Ty se už netýkají jenom  reaktivní mysli jedinců, ale celých skupin a států a národů. Jde  o sociální organismy a kolektivní engramy. Problémem je tedy  zvládnout člověka nejenom jako jedince, ale celé skupiny a  společnosti. Otázkou zůstává, lze-li vůbec něčeho takového  dosáhnout a realizovat obecně a zda-li je to možné právě na bázi  této mladičké dianetické metody. Je pochopitelné, že celé učení  je od samého počátku nejen předmětem uznání a obdivu mnoha  čtenářů, ale je také pochopitelně předmětem mimořádné kritiky a  odmítání. Ale zatímco pozitivních ohlasů přibývá, kritiků a  odpůrců ubývá. Nejdříve mezi ně patřili zastánci klasické a  konzervativní vědy, především medicíny a psychologie, dneska je  však mezi jejími obhájci a podporovateli stále více badatelů i  laiků, zejména pak zastánci alternativních nauk a očišťování  těla a ducha i další. Připouští se zejména, že Dianetika je  cestou k rozšířenému vědomí a vede dříve nebo později k duchovní  svobodě člověka. Zde bývá také konstatováno, že v případě  dianetické metody jde zároveň o součást Scientologie, čili o  jedno z velmi úspěšných hnutí  Nového věku, které již zakotvilo v  postmoderní společnosti, a to v celosvětovém měřítku. Podle  jejího zakladatele L. Rona  Hubbarda jsou právě scientologové poslové Nového věku a  Scientologie a Dianetika cestovním pasem do nové doby.

Scientologie spolu s Dianetikou, pro něž se v zahraničí ujal  název Scientologická církev /Church of Scientology/, patří co do  počtu členů a příznivců mezi největší společnosti v rámci hnutí  Nového věku. Může jí konkurovat pouze Církev sjednocení  reverenda Moona, dále baháismus a některá starší hnutí. Za  uplynulých téměř padesát let své existence měla  Dianetika a Scientologie téměř pravidelný roční přírůstek  dosahující více než sto tisíc členů a příznivců za rok. V  minulém roce dosáhl přírůstek členů přes 600 000. Tento  přírůstek se může v příštích letech ještě zvyšovat, pokud se  nevyskytne nějaká mimořádná kampaň proti její činnosti. Je však  zajímavé, že v nedávné minulosti k takovým pokusům došlo /např.  v Německu/, neznamenaly nic více nežli dočasné zbrzdění či  zpomalení tohoto růstového trendu a podobný vývoj lze  předpokládat i v blízké budoucnosti jak v Evropě, tak případně i  jinde na světě.

Mezi ostatními hnutími Nového věku nejde, jak se dříve uvádělo,  o nějakou "mládežnickou sektu" nebo dokonce určitou formu  hereze, ale jde spíše o cílevědomou poznávací a terapeutickou  činnost, která účinně spojuje teoretickou vědu a praktickou  činnost. Přes některé odsuzující a spíše apriorní kritické hlasy  ze strany teologie je právě Dianetika jedinou knihou vedoucí k  výraznému sebezlepšení a sebepoznání, a to již téměř padesát let  od jejího prvního vydání v Los Angeles. Od té doby je kniha  stále na žebříčku amerických bestsellerů. Z filosofického  hlediska jde potom o zcela ojedinělý pokus, umožňující řešení i  obecných problémů postmoderní společnosti na přelomu století a  tisíciletí.

Také v České republice prošly názory na Scientologii a  dianetickou metodu poměrně důkladnou selekcí odbornou i  technickou. Mnozí lékaři revidovali své původní odsuzující  názory a projevují spíše odborný zájem o její výsledky a  možnosti využití, a to zejména s ohledem na vzrůstající zájem  pacientů a laiků o tato nová učení. Naproti tomu zesílila  kritika Scientologie a dianetické metody v tradičních církevních  a teologických kruzích a jim poplatných organizacích a  společnostech. A právě za této situace u nás vychází první české  vydání Hubbardovy DIANETIKY jako corpus delicti její současné  úrovně. Po stránce obsahové i formální jde o názornou ukázku  postmoderní naučné publikace, která se snaží skloubit  filozoficko-náboženskou hodnotu obsahu s hodnotami čistě a  objektivně vědeckými, zejména v dosud zanedbávané oblasti  sebevýchovy a sebepoznávaní u nás.

Kniha jistě vyvolá novou vlnu polemik a ohlasů, argumentů pro i  proti, ale jejím hlavním argumentem a předností zůstává rostoucí  úspěšnost DIANETIKY ve světě i u nás. Důkazem toho je nejnovější  české vydání této jedinečné publikace.

V Praze, leden 1998
RNDr. Josef WOLF,CSc.